CONTACT :
+66 (2) 682 9151-4
EMAIL :
sale-co@zest-med.com
 
 
 
 
 
G-6-PD
Quantitative Kit:
Fluorescent Spot Test
(UV Lamp Method)
Sensitivity : 2.5 u/g Hb          Specificity : 100%
ISLH International Committee
for Standardization in
Hematology recommended
น้ำยาแบ่งเป็น 10 ชุด
ชุดละ 50 Test ใช้งาน
สะดวก
พร้อมชุด Control
Normal 1 ชุด และ
Deficient 1 ชุด
 
KIT CONTAIN
Freeze Dried Powder
บรรจุขวดละ 5ml x 10 ขวด
วิธีการเตรียมน้ำยา >
ดูด Dilution Buffer จาก Vial ปริมาตร 5ml.
 
ใส่ใน Freeze dried power
 
* (ขวดน้ำยา Dilution Buffer มีน้ำยามากกว่า 5 ml.)
 
Dilution Buffer Vial
บรรจุขวดละ 5ml x 10 ขวด
ความคงทนของ
> เก็บที่ 4ํC ได้นาน = 4 สัปดาห์
 
น้ำยาหลังละลาย
> เก็บ่-20ํC ได้นาน = 2 เดือน
 
Filter Paper
บรรจุ 25 แผ่น (20 Test / แผ่น) ในชุดน้ำยา
 
 
 
 
Selling
 in Thailand
 
ใบ Certificate of Analysis ทุก Kit
 
 
พร้อมชุด Control (2 Lavel Control)
 
 
รับประกันคุณภาพน้ำยาด้วยมาตรฐานการจัดเก็บและจัดส่งน้ำยา
2-8 C จนถึงห้อง Lab
 
 
ผลิตภายในได้มาตรฐาน CE Mark, ISO9001
 
 
การเก็บน้ำยาและจัดส่งของ Zest-Med ที่ได้มาตรฐานรับประกัน
คุณภาพมั่นใจในคุณภาพน้ำยา Stability คงที่ มั่นใจในผล
 
 
แตกต่างด้วยความเชียวชาญและคุณภาพ ที่ได้รับความไว้วางใจ
จากโรงพยาบาล/หน่วยงาน ชั้นนำกว่า 100 องค์กร*
 
 
จัดจำหน่ายโดย Zest-Med ที่มีประสบการณ์ในสินค้า กว่า 20 ปี
- ชำนาญเฉพาะทางสามารถแก้ปัญหาให้คำแนะนำทางวิชาการที่ถูกต้อง
 
 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบการตรวจเลือดเพื่อ การวินิจฉัยโรคภาวะบกพร่องเอนไซน์
 
 
ข้อดี
ราคาถูก / ต้นทุนต่ำกว่า สิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายน้อย
 
ข้อเสีย
- เป็นวิธีการตรวจในเชิงคุณภาพ (Qualitative Test) บอกได้เฉพาะ +/-
*False Negative มากกว่า ในกลุ่ม Partial จะไม่สามารถตรวจสอบ
- Specimen ที่ส่งตรวจต้องเป็น Whole Blood เท่านั้นและต้องใช้ปริมาณถึง 2ml
- ต้องตรวจสอบทันที หรือภายใน 1 ชม. จึงจะได้ผลที่ถูกต้อง
- น้ำยาที่เตรียมแล้วจะมีอายุประมาณ 1 เดอืนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4ํCq
- ใช้เวลานานถึง 3 ชั่วโมงจึงจะรายงานผลได้
- ต้องใช้ Water Bath ในขั้นตอน Incubate ที่ 37ํC
- ขั้นตอนการทำยุ่งยาก คือ
   1. นำเลือดผสมกัยน้ำยา คว่ำและหงายหลอดเบาๆ 15 ครั้ง ห้ามเขย่า
   2. นำหลอดไปอุ่นใน Water Bath 37 ํC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
   3. เมื่อครบเวลา เติมน้ำ 100 ul เขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้ 10 นาที
 
 
ข้อดี
- สามารถรายงานผลได้ Normal, Partial, Deficiency G-6-PD ซึ่เป็นวิธีที่
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานโลหิตวิทยานานาชาติ
- เป็นวิธีการตรวจเชิงกึ่งปริมาณ
- Specimen ที่ส่งตรวจใช้ได้ 2 อย่าง คือ
   1. Whole Blood with anti-coagulant 5 ul
   2. Whole Blood Dried on filter paper ขนาด 5 ul
- สามารถเก็บ Specimen ไว้ได้นานกว่า คือ
   1. เก็บที่อุณหภูมิ 4 ํC ได้นาน 4 วัน
   2. กรณีเป็น Whole Blood Dried on filter paper เก็บได้นาน 7 วัน
- น้ำยาที่เตรียมแล้วมีอายุการใช้งานนานกว่า ดังนี้
   1. เก็บที่อุณหภูมิ 4 ํC ได้นาน 1 เดือน
   2. เก็บที่อุณหภูมิ -20 ํC ได้นาน 2 เดือน
- ใช้เวลาทดสอบเพีบง 15 นาที สามารถอ่านผลได้
- ขั้นตอนการทำง่ายกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า คือ
   1. นำเลือดผสมกับน้ำยา เขย่า ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที
   2. นำส่วนผสมที่ได้จากข้อ 1. ปริมาณ 10 ul หยดบนกระดาษกรอง รอให้แห้งสนิท
ก็สามารถอ่านผลภายใต้ UV Lamp ในห้องมืด
 
ข้อเสีย
- ราคาสูง / ต้นทุนสูงกว่า ประมาณ 20-30 บาท / test
- ต้องใช้อุปกรณ์ในการอ่านผล คือ UV Lamp Reader แต่ใช้งานง่าย สะดวก
มีขนาดเล็ก กะทัดรัด
 
ยาต่อไปนี้อาจสัมพันธ์กับการก่อให้เกิดโลหิต (Hemolytic anemia)
ในผู้ที่มีความผิดปกติของเอนไซม์ G- 6-PD
 
 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO15189
Medical laboratory-Particular requiremants for quality
and competenca
รองรับระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ LA
(Laboratory zccreditation; LA)
ตามมาตรฐษน LA ห้อง Lab ต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพใน
ห้องปฏิบัติการการทำ Internal quality control, IQC มีวัสดุควบคุม
คุณภาพครบทุกระดับที่กำหนด
1. Quantitative test ใช้ control อย่างน้อย 2 level ในเวลาเดียว
2. Qualitative & Semi quantitative Method ใช้ Control Positive / negative
หากไม่มีต้องควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 
ตารางเปรียบเทียบการใช้ G6PD    Commercial control กับ Control ที่เตรียมเอง
No.
หัวข้อ
Control
R&D
Control เตรียมเอง
   
1.
มาตรฐานการผลิต
มี 2 Level Normal & Deficiency
- ไม่มี
-มีเอกสารอ้างอิง พร้อมค่าอ้างอิง
 
2.
Level
มี 2 Level Normal & Deficiency
- สามารถเตรียมเองได้ แต่อาจไม่สามารถ
- มี 2 Level ช่วยแยกความแตกต่างชัดเจน
ควบคุมปัจจัยในการผลิตได้
3.
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ
- เป็นไปตามระบบคุณภาพ เพราะตามระบบคุณภาพ
- ไม่สามารถระบุได้
สารควบคุมต้องผลิต จากบริษัทตามมาตรฐานการ
 
     
ผลิตหรือมาพร้อมชุดการทดสอบ
 
   
4.
ความแม่นยำในการแปลผล
Normal & Deficiency
- ผลอาจผิดพลาดจากการเตรียมที่ไม่สามารถ
 
- การใช้ Control ทั้ง 2 Cutoff ในการอ่านผล ถ้า
ควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการผลิตได้ซึ่งระบุไว้ในระบบ
เรืองแสงน้อยกว่าจะเป็น Deficiency ซึ่งช่วยให้
LA ว่า Control ที่เตรียม เองจะต้องมีวิธีการและ
เห็นความชัดเจนในผู้หญิงที่เป็น Partial
ขั้นตอนที่มีระบบ และต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ
ในการผลิต
 
Normal Control
Normal Control
 
- ช่วยในการเป็นค่า Cutoff ในการอ่านผล ถ้าเรื่อง
- อาจใช้แยกภาวะ Partial ในผู้หญิงได้ยากกว่า
 
แสงน้อยกว่าจะเป็น Deficiency ซึ่งช่วยให้เห็นความ
เนื่องจากค่าการเรืองแสงในแต่ละคนไม่เท่ากัน
 
ชัดเจนในผู้หญิงที่เป็น Partial
 
 
Deficiency Control
Deficiency Control
 
- ช่วยให้แปลผลผู้มีภาวะ G6PD ได้ชัดเจนขึ้น
- โดยส่วนใหญ่ใช้เลือดคนปกติในการเตรียมค่าที่
 
เนื่องจากเป็น Control ที่มีความผิดปกติชัดเจน
ได้จึงไม่ใช่ผล Deficiency จริงๆ อาจทำให้แปลผล
 
(มีค่าอ้างอิง)
ผิดพลาดได้
   
- หากเตรียมจากเลือดผู้ป่วยอาจพบปัญหา เช่น
   
ความไม่เสถียรของเม็ดเลือดแดง ทำให้ค่าที่ผิด
   
พลาดไป
   
5.
ความปลอดภัย
- ไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้ออันตรายจากเลือด
- เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อจากเลือดที่เตรียมเอง
         
 
G-6-PD Kit  Quantitative Screening Assay (550nm)
 

Enzyme Assay (EA)

Colorimetric method
Quantitative measurement of G6PD activity
Dried bood spot & Whole Blood samples
Newborn screening programs & Adults testing
 
for the detection of G6PD deficiency
The most accurate kit in the market.
Favourable results in Taiwan's External Quality Assurance
(QA) for Neonatal G6PD Screening (http://g6pd.gap.tw/index-eng.html)
Unique Hemoglobin Normalization (patented)
Flexible : Dried blood sport or Whole blood samples
Available kit formats for any size laboratory (from 1 test to 2,000 tests kit)
No sophisticated instrument needed. Microplate reader available in most laboratories
Automation on biochemical analyzers available
Competitive prices
 
 
 
 
MONOTEST : G-6PD Quantitative (One test per vial) With Hb normalization
 
- สามารถรายงานผลเป็นปริมาณของ G-6PD activity ในหน่วย U/g Hb
 
- ลดการรายงานผล false negative สำหรับผู้ป่วยที่เป็น
  G-6PD Partial Deficiency
 
- Kit น้ำยามีขนาดเล็กเพียง 20 tests / กล่อง
 
- สะดวก และขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก
 
- อ่านผลได้ทั้งแบบ Qualitative และ Quantitative
 
- ใช้สิ่งส่งตรวจได้ทั้ง Whole Blood with anticoagulant และ
   Whole Blood Dried on filter paper
 
- ระยะเวลาในการทำการทดสอบ และอ่านผลประมาณ 20 นาที
 
 
896/1-2 OFFICE TOWER 1SV CITY, 3 RD FLOOR RAMA III RD., BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120
TEL : +66 (2) 682 9151-4 FAX : +66 (2) 682 9155
........................................................................................................................................................................................................................................
 Copyright Zest-Med Co.,Ltd. All Rights Reserved.